English - English Dictionary

hubcap: noun: u02c8hu028cbku00e6p

Few words

hubcapcap that fits over the hub of a wheel